برنامه کامل ۶ مهر۱۴۰۰

برنامه کامل ۶ مهر۱۴۰۰
مهر ۶, ۱۴۰۰

سه شنبه نقره‌ای بعد از اعلان یک روز جهانی و بحثی مستوفی در باره آن، دو قسمت «به سوی دنیای بهتر» و «نقطه سرِخط» را هم تقدیم شما گرامیان می‌نماید. امید است شما را خوش آید.

ثبت نام در خبرنامه