برنامه کامل ۶ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۶ فروردین ۱۴۰۱
۰۶ فروردین ۱۴۰۱

قسمت‌های این برنامه کماکان «سخنرانی» و «معماران صلح» است ولی به عنوان اولین شنبه در سال جدید از اشاره به سال نو و روز نو نیزغافل نمانده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه