برنامه کامل ۶ فروردین ۱۴۰۱

برنامه کامل ۶ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۶, ۱۴۰۱

قسمت‌های این برنامه کماکان «سخنرانی» و «معماران صلح» است ولی به عنوان اولین شنبه در سال جدید از اشاره به سال نو و روز نو نیزغافل نمانده است.

ثبت نام در خبرنامه