برنامه کامل ۶ فروردین ۱۴۰۰

برنامه کامل ۶ فروردین ۱۴۰۰
فروردین ۶, ۱۴۰۰

پادکست هفت در آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی عنوان جالب توجّه “صلح” را برای موضوع مورد بحث انتخاب کرده است. امید است مورد توجّه شما هم واقع شود.

ثبت نام در خبرنامه