برنامه کامل ۶ آذر ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۶ آذر ۱۳۹۹
آذر ۶, ۱۳۹۹
بولتن ۱۰- موضوع این شماره: عبدالبهاء «في الحقيقه ما چنان به عهد حضرت عبدالبهاء نزديک و مجذوب قوه معنويه مغناطيس وجودش مي‌باشيم که به آساني نمي‌توانيم به هويت و مقام آن حضرت که نه فقط در ظهور حضرت بهاءاللّه بلکه در سراسر تاريخ اديان مقام فريد و وحيدي را داراست پي بريم. حضرت عبدالبهاء در افقي خاص قائم و مرتبت‌اش کاملاً با موسس و مبشر ظهور بهائي متفاوت است وليکن بر اثر مقامي که حضرت بهاءاللّه به وسيله عهد و ميثاق به آن حضرت تفويض فرموده با آن دو ذات مقدس؛ جمعاً هياکل اصليه ثلاثه آئيني را تشکيل مي‌دهند که در تاريخ روحاني عالم بي سابقه است.» شوقی ربانی. ولی امر دیانت بهائی

ثبت نام در خبرنامه