برنامه کامل ۵ مهر ۱۳۹۷

برنامه کامل ۵ مهر ۱۳۹۷
مهر ۵, ۱۳۹۷

مجله جوانان در نخستین شماره پائیزی خود «نقطه سرخط»، «چهل تیکه»، و بخش اول از برنامه جدید «دمی با تاریخ» را به عنوان بخش ها اصلی مجله تقدیم می کند.

ثبت نام در خبرنامه