برنامه کامل ۴ مهر ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۴ مهر ۱۳۹۸
مهر ۴, ۱۳۹۸

این شماره مجلّه را هم با نقطه سر خط شروع می‌کنیم و با آفتاب بینش ادامه می‌دهیم و با توجّه به اتمام برنامه دمی با تاریخ با اوّلین بخش از فصل سومِ برنامه ی کودکان منادیان صلح سه بخش اصلی مجلّه را به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه