برنامه کامل ۳ مهر ۱۳۹۷

برنامه کامل ۳ مهر ۱۳۹۷
مهر ۳, ۱۳۹۷

سه شنبه نقره ای این هفته در ابتدا بخش دوم از برنامه جدید «شعله» و سپس بخش دیگری از «سپهر سخن» را تقدیم می کند.

ثبت نام در خبرنامه