برنامه کامل ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

برنامه کامل ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۳۱, ۱۴۰۱

چون فردا روز اول از عید اعظم رضوان است قسمت خبرنگار امروز اختصاص دارد به شرح واقعه رضوان البته قبل از آن «بدون تمبر بدون تاریخ» را هم خواهید شنید.

ثبت نام در خبرنامه