برنامه کامل ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

برنامه کامل ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۳۱, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه این هفته هم شامل سه بخش خواهد بود: در بخش اول صد پرسش صد پاسخ را می شنوید و در بخش دوم سر آشکار را و در پایان، کاوشی در تعصب برای شما در نظر گرفته شده.

ثبت نام در خبرنامه