برنامه کامل ۳۰ مهر ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۳۰ مهر ۱۴۰۱
مهر ۳۰, ۱۴۰۱

قسمت اصلی برنامه امروز طبق معمول هفته‌های اخیر در روزهای شنبه دو بخش «سخنرانی» و «معماران صلح» است و در ضمن در تعقیب صحبت هفته قبل از همدلی با ذکر مثال برایتان خواهیم گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه