برنامه کامل ۳۰ مهر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ مهر ۱۴۰۱
۳۰ مهر ۱۴۰۱

قسمت اصلی برنامه امروز طبق معمول هفته‌های اخیر در روزهای شنبه دو بخش «سخنرانی» و «معماران صلح» است و در ضمن در تعقیب صحبت هفته قبل از همدلی با ذکر مثال برایتان خواهیم گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه