برنامه کامل ۳۰ مهر۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ مهر۱۴۰۰
۳۰ مهر ۱۴۰۰

نظر به اهمیّت “هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین پیروان ادیان” که موضوع هفته قبلِ پادکست هفت بود، این هفته هم به آن پرداخته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه