برنامه کامل ۳۰ آذر ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ آذر ۱۴۰۰
۳۰ آذر ۱۴۰۰

شما را به شنیدن «درخت زندگی» شامل سرگذشت پرتو از زبان خودش و «گفتنی‌ها کم نیست» با یاد استاد شجریان وقطعاتی از صدای او دعوت می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه