برنامه کامل ۲ فروردین ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲ فروردین ۱۳۹۸
فروردین ۲, ۱۳۹۸

سومین ویژه برنامه نوروزی هم دارای چهار بخش اصلی «روز نو شعر کهن، ۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید، تاکسی گپ و گفتگوی ۹۸ و بخش‌های متنوع دیگر است.

ثبت نام در خبرنامه