برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

پیام دوست امروز را با «این روزها» آغاز می کنیم و با نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» ادامه می دهیم و با «گزیده هایی از یک سخنرانی» به پایان می بریم.

ثبت نام در خبرنامه