برنامه کامل ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها این بار هم سه بخش دارد که به این ترتیب : چهره به چهره ؛ صد پرسش ، صد پاسخ و تاکسی گپ پخش میشود.

ثبت نام در خبرنامه