برنامه کامل ۲۹ آبان ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۹ آبان ۱۴۰۰
آبان ۲۹, ۱۴۰۰

دو قسمت «گزیده هایی از یک سخنرانی» و «معماران صلح» ره آورد پیام دوست شنبه برای شما گرامیان است. امیدواریم دوست داشته باشید.

ثبت نام در خبرنامه