برنامه کامل ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
۲۸ اسفند ۱۴۰۱

خوش‌وقتیم که امروز هم می‌توانیم بخشی از یکی از پیام‌های بیت العدل اعظم را در ظل برنامه‌ای با عنوان «تفکری نو، گفتمانی نو» برای شما گرامیان قرائت نمائیم و در «پلاک ۱۲» عزیزان جوان را با اصل انسجام در زندگی آشنا کنیم و در نهایت پیش‌خوان ما را به استقبال بهار و سال نو ببرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه