برنامه کامل ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
۲۷ خرداد ۱۴۰۱

در ادامه برنامه هفته قبل، بحران اقتصادی و راه‌کارهایی برای حل آن، موضوع مورد بحث این پادکست هفت است .

news letter image

ثبت نام در خبرنامه