برنامه کامل ۲۷ تیر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۷ تیر ۱۴۰۲
۲۷ تیر ۱۴۰۲

این پیام دوست را با «آموزه‌های نو» شروع می‌کنیم و با نمایش رادیویی «طاهره قره‌العین» به پایان می‌بریم و در فرصت‌های به دست آمده در خلال برنامه‌ها از رسوم و عادات و زبان و فرهنگ هم‌وطنان ترکمن سخن خواهیم گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه