برنامه کامل ۲۷ تیر ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۲۷ تیر ۱۳۹۸
۲۷ تیر ۱۳۹۸

این شماره مجله جوانان هم مثل همیشه سه بخش اصلی دارد: نقطه سرخط ، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ سه بخش اصلی مجله جوانان را تشکیل می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه