برنامه کامل ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها مثل همیشه سه بخش دارد: بخش اول آن «صد پرسش صد پاسخ» است و بخش دوم «سر آشکار» و بالاخره بخش آخر«کاوشی در تعصب».

ثبت نام در خبرنامه