برنامه کامل ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸

پرده هفتم در این روز جمعه پنج بخش دارد که عبارتند از : یک قهرمان ؛ چند ثانیه با شما ؛ موج مثبت ؛ کافه هنر و جمع جمعه ها.

ثبت نام در خبرنامه