برنامه کامل ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

برنامه کامل ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۲۶, ۱۳۹۹

در روزهای چهار شنبه همه منتظر «سوپ جوجه برای روح» و «خبرنگار» هستیم و این چهارشنبه هم همچنان است.

ثبت نام در خبرنامه