برنامه کامل ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
۲۵ فروردین ۱۳۹۹

برنامه امروز را با «این روزها» شروع می کنیم و بعد نمایش رادیویی «تاریخ به روایت مورخ» را خواهیم شنید و در پایان «گزیده هایی از یک سخنرانی» را پخش خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه