برنامه کامل ۲۵ آذر ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۵ آذر ۱۴۰۰
آذر ۲۵, ۱۴۰۰

قسمت اول این برنامه «جابجا» است که بحثی جامع و کامل است در رابطه با هماهنگی فرد، جامعه و مؤسسات و قسمت دوم «بدون تمبر بدون تاریخ» است که نامه‌ای است به «می ماکسول» بشنوید.

ثبت نام در خبرنامه