برنامه کامل ۲۵ آذر ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۵ آذر ۱۴۰۰
۲۵ آذر ۱۴۰۰

قسمت اول این برنامه «جابجا» است که بحثی جامع و کامل است در رابطه با هماهنگی فرد، جامعه و مؤسسات و قسمت دوم «بدون تمبر بدون تاریخ» است که نامه‌ای است به «می ماکسول» بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه