برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۲۴, ۱۴۰۰

مقدراست که پیام دوست یکشنبه‌ها این بار هم سه قسمت داشته باشد. اول قصه‌ها را بشنویم و بعد از استماع سرّ آشکارمتلذذ شویم و در پایان، با قهرمانان بی نقاب شاهد فداکاری‌ها و بزرگواری‌ها باشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه