برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۲۴, ۱۴۰۰

مقدراست که پیام دوست یکشنبه‌ها این بار هم سه قسمت داشته باشد. اول قصه‌ها را بشنویم و بعد از استماع سرّ آشکارمتلذذ شویم و در پایان، با قهرمانان بی نقاب شاهد فداکاری‌ها و بزرگواری‌ها باشیم.

ثبت نام در خبرنامه