برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۲۴, ۱۴۰۰

مقدراست که پیام دوست یکشنبه‌ها این بار هم سه قسمت داشته باشد. اول قصه‌ها را بشنویم و بعد از استماع سرّ آشکارمتلذذ شویم و در پایان، با قهرمانان بی نقاب شاهد فداکاری‌ها و بزرگواری‌ها باشیم.

ثبت نام در خبرنامه