برنامه کامل ۲۲ مهر ۱۳۹۹

برنامه کامل ۲۲ مهر ۱۳۹۹
مهر ۲۲, ۱۳۹۹

سه شنبه نقره ای از دو قسمت تشکیل شده است: به سوی دنیای بهتر و سربلندی ایران. امیدواریم از شنیدن این دو قسمت مستفید باشید.

ثبت نام در خبرنامه