برنامه کامل ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۲ بهمن ۱۴۰۱
۲۲ بهمن ۱۴۰۱

پیام دوست در روزهای شنبه دو بخش دارد، “سخنرانی” و “معماران صلح” و در ضمن عندالفرصت و در ادامه مباحث هفته قبل در باب استفاده تنبیهی از قدرت سخن خواهیم راند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه