برنامه کامل ۲۰ مهر ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۲۰ مهر ۱۳۹۷
مهر ۲۰, ۱۳۹۷

بخش‌ های پنجگانه پرده هفتم در این هفته عبارتند از: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «کافه هنر»، و «یک فنجان چای داغ».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه