برنامه کامل ۲۰ دی ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۰ دی ۱۴۰۱
۲۰ دی ۱۴۰۱

این برنامه با «آموزه‌های نو» شروع می‌شود و با «خاطرات یوتاب» پایان می‌پذیرد و در ضمن، از تشکیل مجمعی در بحرین در ماه قبل، مطالبی نقل می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه