برنامه کامل ۱ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱ بهمن ۱۴۰۱
بهمن ۱, ۱۴۰۱

آخرین بخش از «سخنرانی» خانم شفیق و بخش دیگری از «معماران صلح» برنامه امروز را تشکیل می‌دهند و صحبت‌های میان برنامه در باب استفاده حمایتی از قدرت خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه