برنامه کامل ۱ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ بهمن ۱۴۰۱
۰۱ بهمن ۱۴۰۱

آخرین بخش از «سخنرانی» خانم شفیق و بخش دیگری از «معماران صلح» برنامه امروز را تشکیل می‌دهند و صحبت‌های میان برنامه در باب استفاده حمایتی از قدرت خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه