برنامه کامل ۱۷ مهر ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۷ مهر ۱۳۹۹
مهر ۱۷, ۱۳۹۹

بولتن۳- موضوع این قسمت: خط های اضافه روی زمین. این همه خط های کوتاه و بلند روی کره زمین برای چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه