برنامه کامل ۱۷ مهر ۱۳۹۹

بولتن
برنامه کامل ۱۷ مهر ۱۳۹۹
مهر ۱۷, ۱۳۹۹
بولتن۳- موضوع این قسمت: خط های اضافه روی زمین. این همه خط های کوتاه و بلند روی کره زمین برای چیست؟

ثبت نام در خبرنامه