برنامه کامل ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

در پیام دوست یکشنبه این هفته هم شنونده سه بخش خواهید بود: صد پرسش صد پاسخ، سر آشکار و کاوشی در تعصب.

ثبت نام در خبرنامه