برنامه کامل ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
۱۷ اسفند ۱۳۹۸

برنامه های این پیام دوست در هفتمین روز از ایام صیام (ماه روزه داری ) بهائی عبارت اند از: چشمه خورشید، ویژه صیام و نمایش رادیویی نرگس شیراز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه