برنامه کامل ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
۱۶ مرداد ۱۴۰۱

امروز پیام دوست یکشنبه‌ها حالت ویژه دارد و به مناسبت اقداماتی که در روزهای اخیر بر علیه شهروندان بهائی در ایران به وقوع پیوسته سعی داریم گوشه‌ای از آن را برای شما شرح دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه