برنامه کامل ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۱۶, ۱۳۹۸

در پرده هفتم هم به مناسبت ایام صیام (ماه روزه در تقویم بهائی) اندکی تغییر حاصل شده و پنج بخش آن عبارتند از: یک قهرمان، چند ثانیه با شما، ویژه صیام، بانوی سرزمین من و جمع جمعه ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه