برنامه کامل ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

برنامه کامل ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۱۶, ۱۳۹۸

در پرده هفتم هم به مناسبت ایام صیام (ماه روزه در تقویم بهائی) اندکی تغییر حاصل شده و پنج بخش آن عبارتند از: یک قهرمان، چند ثانیه با شما، ویژه صیام، بانوی سرزمین من و جمع جمعه ها.

ثبت نام در خبرنامه