برنامه کامل ۱۶ آبان ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۶ آبان ۱۳۹۸
۱۶ آبان ۱۳۹۸

بعد از یک هفته تعطیلی به مناسبت برنامه های ویژه دویستمین سال تولد حضرت باب مجله جوانان هم با برنامه های همیشگی خودش برگشت. حالا شما می توانید «نقطه سر خط» ، «آفتاب بینش» و «کودکان منادیان صلح» را یکی بعد از دیگری بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه