برنامه کامل ۱۵ مهر ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۵ مهر ۱۳۹۸
مهر ۱۵, ۱۳۹۸

در این پیام دوست «گزیده هایی از یک سخنرانی» را خواهیم داشت، قبل از آنهم نمایش رادیوئی «تاریخ به روایت مورّخ» را می شنویم و در آغاز با «این روزها به یاد تو» همراه خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه