برنامه کامل ۱۵ مهر ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۵ مهر ۱۳۹۸
۱۵ مهر ۱۳۹۸

در این پیام دوست «گزیده هایی از یک سخنرانی» را خواهیم داشت، قبل از آنهم نمایش رادیوئی «تاریخ به روایت مورّخ» را می شنویم و در آغاز با «این روزها به یاد تو» همراه خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه