برنامه کامل ۱۵ مهر ۱۳۹۷

برنامه کامل ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

شما شنونده برنامه پیام دوست یکشنبه ها هستید در دو قسمت. در قسمت اول به صفحه «نمایش» سری می زنیم و در قسمت دوم شنونده یک «پیشنهاد» جدید خواهید بود.

ثبت نام در خبرنامه