برنامه کامل ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

پرده هفتم در این پیام دوست هم مثل هفته قبل پنج بخش متنوع و شنیدنی را لحاظ کرده است که به ترتیب پخش عبارت اند از: یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر و جمع جمعه ها.

ثبت نام در خبرنامه