برنامه کامل ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۱۵ شهریور ۱۳۹۹

پیام دوست این شنبه از دو نظر جدید است یکی از نظر مجری و یکی هم از نظر برنامه جدیدی به نام «بدون تمبر بدون تاریخ» و بعد از آن به روال هفته های گذشته قسمت های تازه ای از«چشمه خورشید» و «ورقی از خاطرات» را تقدیم شما گرامیان می نماییم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه