برنامه کامل ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

برنامه کامل ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۱۵, ۱۳۹۸

این هفته مجله جوانان دارای چهار بخش اصلی است بدین ترتیب که علاوه بر «نقطه سر خط» و «آفتاب بینش» و «کودکان منادیان صلح» برنامه کوتاه «ویژه صیام» را نیز به مناسبت روزهای روزه داری بهائی در برنامه گنجانده است.

ثبت نام در خبرنامه