برنامه کامل ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۵ اسفند ۱۳۹۸

این هفته مجله جوانان دارای چهار بخش اصلی است بدین ترتیب که علاوه بر «نقطه سر خط» و «آفتاب بینش» و «کودکان منادیان صلح» برنامه کوتاه «ویژه صیام» را نیز به مناسبت روزهای روزه داری بهائی در برنامه گنجانده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه